กลับเข้าใช้แบบ Desktop/Laptop คลิกที่นี่

ถวายการสักการะสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ วันที่ 24 พฤศจิกายนพ.ศ. 2556

พระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ ดร.เสกกวงเซง ได้นำคณะศิษยานุศิษย์ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 เข้าถวายการสักการะแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ให้ความเมตตาต้อนรับและนำคณะขึ้นสู่พระตำหนักเพ็ชร เพื่อถวายการสักการะสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ด้วยสำนึกในพระเมตตาแห่งองค์สมเด็จพระสังฆราชที่มีต่อพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า พระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ฯ จึงนำคณะถวายการสักการะและภาวนาพระนามพระอมิตาภพุทธเจ้าถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ