กลับเข้าใช้แบบ Desktop/Laptop คลิกที่นี่

พระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ ดร.เสกกวงเซง

ด้วยปณิธานที่ท่านตั้งไว้ในการอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์สูงสุด ต่อพระพุทธศาสนา และสังคมไทย โดยเฉพาะเป็นที่พึ่งให้แก่เด็กและสตรี ท่านจึงตัดสินใจอุปสมบทเป็นพระภิกษุณีฝ่ายมหายาน ณ วัดผู่จี้ ผู่ถ่อซาน ประเทศจีน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีพระอาจารย์ใหญ่เมี่ยวซ่าน เจ้าอาวาสวัดผู่จี้ อดีตรองประธานองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน เป็นพระอุปัชฌาย์

พระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ ดร.เสกกวงเซง

ด้วยปณิธานที่ท่านตั้งไว้ในการอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์สูงสุดต่อพระพุทธศาสนา และสังคมไทย โดยเฉพาะเป็นที่พึ่งให้แก่เด็กและสตรี ท่านจึงตัดสินใจอุปสมบทเป็นพระภิกษุณีฝ่ายมหายาน ณ วัดผู่จี้ ผู่ถ่อซาน ประเทศจีน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีพระอาจารย์ใหญ่เมี่ยวซ่าน เจ้าอาวาสวัดผู่จี้ อดีตรองประธานองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ ดร.เสกกวงเซงเป็นพระเถรีผู้มีความรู้ ความสามารถ มีวิริยะอุตสาหะได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ศาสนสถานในเครือ

ตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย 4) ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เมื่อครั้งที่พระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ฯ ยังเป็นฆราวาสได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมยังประเทศต่าง ๆ อาทิ ไต้หวัน ญี่ปุ่น ทิเบต ฮ่องกง สิงคโปร์ และเมื่อได้กลับมาเมืองไทยแล้ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งหมื่นพระองค์

ในสมัยพุทธกาลในขณะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนาธรรมท่ามกลางพุทธบริษัทสี่จำนวนมากอยู่นั้น พระองค์ทรงตรัสว่า “วันนี้พวกเราโชคดี ที่ได้มีพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ (พระแม่กวนอิม) เสด็จมาร่วมฟังธรรมด้วย” เมื่อนั้นพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ก็ทรงเปล่งรัศมีสว่างไสวไปทั่วทั้งทศทิศ สมณสงฆ์พร้อมสาธุชนซึ่งมาร่วมฟังพระธรรมเทศนาแห่งพระบรมศาสดาจึงเห็นพระรัศมีแห่งพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์เสมือนพระองค์มีพันกร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ความหมายของมหายานโดยสังเขป

มหายาน เป็นนิกายในศาสนาพุทธฝ่ายอาจริยวาท ที่นับถือกันอยู่ประเทศแถบตอนเหนือของอินเดีย, เนปาล, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, เวียดนาม, มองโกเลีย ไปจนถึงบางส่วนของรัสเซีย จุดเด่นของนิกายนี้อยู่ที่แนวคิดเรื่องการบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีเพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิตในโลกไปสู่ความพ้นทุกข์ ด้วยเหตุที่มีผู้นับถืออยู่มากในประเทศแถบเหนือจึงเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า อุตตรนิกาย ปัจจุบันพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของโลกเป็นผู้นับถือนิกายมหายาน ความหมายของมหายาน มหายาน (สันสกฤต: महायान, จีน: 大乘; ญี่ปุ่น: 大乗; เวียดนาม: Đại Thừa; เกาหลี: 대승) มาจากธาตุศัพท์ภาษาบาลี-สันสกฤต มหา + ยาน แปลว่า พาหนะที่ใหญ่ เป็นคำเรียกที่อาศัยการเปรียบเทียบ จากคำว่า หีนยาน ซึ่งแปลว่า พาหนะที่เล็ก ๆ มหายานยังมีความหมายว่า “ยานที่สูงสุด” ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนฝ่ายมหายาน คำว่ามหายาน ไม่เพียงแต่เป็นยานใหญ่และสูงสุดเท่านั้น หากเป็นยานที่รื้อขนสรรพสัตว์ได้ทุกประเภททุกวัย รวมทั้งสัตว์โลกทุกรูปนาม เพื่อไปสู่พระนิพพาน และยานนี้ยังหมายถึงยานที่จะไปถึงพุทธภูมิ แล้วสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำว่า มหายาน จึงเป็นการเปรียบเ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิทินงานบุญ

ประมวลข่าวกิจกรรมบุญ

» พิธีบำเพ็ญกุศลวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 66

พิธีบำเพ็ญกุศลวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 66 ณ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 17 ธัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

» งานครบรอบการสมโภชพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์ ปีที่ 4

งานครบรอบการสมโภชพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์ ปีที่ 4 ณ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์ ตำหนักพระแม่ก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

» ถวายการสักการะสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ถวายการสักการะสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ วันที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

» วันอาเนี่ยแซ (วันคล้ายวันออกบวชขององค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม)

วันอาเนี่ยแซ (วันคล้ายวันออกบวชขององค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม) ณ ตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย4) ลาดพร้าว กรุงเทพฯ วันที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม