กลับเข้าใช้แบบ Desktop/Laptop คลิกที่นี่

มูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน (เม่งอิมเซี่ยงตั๊ว) เป็นสมาชิกลำดับที่ 45 ของสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ ถนนโชคชัย 4 ซอย 39 ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับตำหนักพระแม่กวนอิม (โชคชัย 4) ลาดพร้าว

ด้วยพระเดชพระคุณอาจารย์ใหญ่ฯ ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม ทรงประทานความร่มเย็นแก่พสกนิกรทุกชาติทุกภาษา ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร พระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ฯ จึงได้ตั้งปณิธานในการอุทิศแรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมบนผืนแผ่นดินนี้ และด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน มูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน

นำโดย ดร.เสกสรร เลิศรังษี (บุตรชายคนโตของพระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ฯ) ได้ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระอาจารย์ใหญ่ฯ และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย รับใช้ประชาชน ส่งเสริมการศึกษา รักษาพยาบาล และบำเพ็ญสาธารณกุศลอย่างกว้างขวางโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ดังนั้น กิจการของมูลนิธิฯ จึงประกอบด้วยการแจกทานแก่ผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยต่าง ๆ การให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนในเขตลาดพร้าว และชุมชนใกล้เคียง การให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ อีกทั้งได้ก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 ประจำเขตลาดพร้าว เพื่อความสะดวกในการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานของชาวลาดพร้าวและประชาชนทั่วไป

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการของมูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน และประชาชนในเขตลาดพร้าว คณะกรรมการของมูลนิธิฯ จึงได้จัดสร้างวิหารเซียนอิมเหยี่ยงไท้ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปองค์โป๊ยเซียนโจวซือ สูง 2 เมตร จำนวน 8 องค์ ไว้ ณ ชั้น 5 ของอาคาร ซึ่งเป็นที่ทำการของมูลนิธิฯ วิหารเซียนอิมเหยี่ยงไท้แห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมทรงจีน บนหลังคาของวิหารประกอบไปด้วยปติมากรรมปูนปั้นรูปมังกรจำนวน 108 ตัว ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2550