กลับเข้าใช้แบบ Desktop/Laptop คลิกที่นี่

โครงการ “มันดาลา อาณาจักรธรรมนำสุข” ประกอบด้วยการสร้างเทวรูปองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม, เจ้าชาย เจ้าหญิง อัครสาวกซ้าย-ขวา ของพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมและฐานรับองค์พระ เมื่อแล้วเสร็จ ฐานรับองค์พระแห่งนี้จะเป็นอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้สำหรับประกอบศาสนกิจปฏิบัติธรรม รวมถึงกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลต่าง ๆ

เทวรูปองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม (ปางสมาธิ) ที่จะประดิษฐาน ณ ที่นี้ ทำจากหินแกรนิตทั้งองค์ จากประเทศจีน มีความสูง ๒๑ เมตร หน้าตักกว้าง ๑๘ เมตร ส่วนองค์เจ้าชาย-เจ้าหญิง ที่จะประดิษฐานเคียงข้างองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ทำจากหินแกรนิตทั้งองค์ จากประเทศจีนเช่นกัน 
แต่ละองค์มีความสูง ๑๑ เมตร และน้ำหนักของเทวรูปทั้ง ๓ พระองค์ รวมแล้วหนักประมาณ ๓,๕๐๐ ตัน

นอกจากนี้ โครงการ “มันดาลา อาณาจักรธรรมนำสุข” ยังรวมถึงการสร้างพระพุทธไสยาสน์ ยาว ๑๐๘ เมตร และเขาวิเศษแห่งองค์เสด็จพ่อพระศิวะ ซึ่งจะประดิษฐานภายในอาณาจักธรรมนี้อีกด้วย

สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม และองค์เจ้าชาย-เจ้าหญิง เปรียบประหนึ่ง “มันดาลาแห่งองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม”

รูปจำลอง
(ต้นแบบ)คำว่า “มันดาลา” มาจากภาษาสันสกฤต “มันดา (manda)” แปลเป็นภาษาทิเบตคือ kyil-khor มีความหมายตามรูปศัพท์ว่า “ซึ่งล้อมรอบจุดศูนย์กลาง” โดยใช้ควบคู่ไปกับคำว่า “โพธิ” หรือการตื่น การบรรลุธรรม บ่งบอกถึงสถานที่ประทับแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายใต้ต้นโพธิ์ ที่ซึ่งการตรัสรู้อย่างสมบูรณ์ได้เกิดขึ้น ส่วนคำว่า “ลา(la)” หมายถึง “วงล้อที่หลอมรวมแก่น” ดังนั้น “มันดาลา” จึงแปลว่า “ที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ต่างๆในขณะที่รู้แจ้ง”

มันดาลา คือ จักรวาลอันบริสุทธิ์ ที่ซึ่งสิ่งประเสริฐทั้งมวลถูกรวมไว้อยู่ภายในวงกลมศักดิสิทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถือเป็นหนึ่งในสัญัลกัษณ์ที่เป็น มงคลอย่างยิ่งเป็นการแสดงออกแหง่สภาวะของการรู้แจ้งอย่างถ่องแท้และถูกนำมาใช้ในการทำสมาธิม มันดาลาแสดงให้เห็นถึงมณฑลอันศักดิสิทธิ์ของผู้รู้แจ้งและในกรณีนี้ก็คือพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม พระมหาโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วย มหาเมตตา มหากรุณา มันดาลายังเป็นสัญลักษณ์ของสภาวะอันบริสุทธิ์แห่งจิต หรือจิตแห่งพุทธะ ซึ่งมีอยู่เดิมในทุกสรรพชีวิต และ ณ จุดกึ่งกลางของมันดาลาคือสัญลกัษณ์ของเขาพระสุเมรุซึ่งเชื่อกันว่าสถติอยู่ณใจกลางของโลกอีกด้วย นอกจากนี้มันดาลาของพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมยังจัดเป็นมันดาลาแห่ง พระพุทธเจ้าทุกองค์แห่งตระกูลดอกบัว อาทิเช่น อมิตาภพุทธเจ้า และพระ โพธิสัตว์ตารา อีกด้วย

ผู้มีจิตศรัทธาท่านใด มีความประสงค์ร่วมสร้างพุทธประวัติ อันเป็นมหาบุญ มหากุศลนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย ๔ ซอย ๓๙ ถนนโชคชัย ๔ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
 โทร. ๐๒ ๕๑๔ ๐๗๑๕, ๐๒ ๕๓๙ ๖๒๒๘, ๐๒ ๕๓๙ ๓๙๕๑ หรือที่ วิหารเสด็จพ่อพระศิวะ รามอินทรา ซอยคู้บอน ๒๗ แยก๒๗ ถนนคู้บอน กรุงเทพฯ 
 โทร. ๐๒ ๙๔๕ ๒๑๐๗ หรือที่ ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย ๔ (สาขาเชียงใหม่) ถนนมหิดล อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 
 โทร. ๐๕๓ ๒๗๔ ๓๐๕, ๐๕๓ ๒๘๓ ๑๖๓ ข้อมูลเกี่ยวกับ “มันดาลา” จาก http://www.watthamfad.com/dhamma_world%20Mandala.htm

หมายเหตุ ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย ๔ และสำนักปฏิบัติธรรมทุกสาขาในเครือ ไม่มีนโยบายให้ผู้ใดออกไปเรี่ยไรบุญตามสถานที่ต่าง ๆ หากท่านพบเห็นผู้แอบอ้าง สามารถแจ้งความจับได้ทันที