กลับเข้าใช้แบบ Desktop/Laptop คลิกที่นี่

ด้วยพระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ฯ ประสงค์ให้เยาวชนไทยเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง จึงริเริ่มโครงการต่าง ๆ อาทิ การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ก่อตั้งโครงการความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งเปิดสอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใด มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนแก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตลาดพร้าว เป็นประจำทุกปี และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 

ในส่วนภูมิภาค ได้ก่อตั้งโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขา ณ บ้านทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานข้าราชการทหารในสังกัดกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี จังหวัดปราจีนบุรี, กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ค่ายสุรสิงหนาท จังหวัดสระแก้ว และ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช จังหวัดสระแก้ว และสนับสนุนทุนเพื่อจัดสร้างห้องสมุดและศูนย์บริการการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แก่บุตรหลานข้าราชการทหาร ณ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ จังหวัดสระแก้ว