กลับเข้าใช้แบบ Desktop/Laptop คลิกที่นี่

พระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ฯ ดร.เสกกวงเซง ได้รับพระราชทานพัดรองและผ้าไตรจีวรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสร่วมเททองหล่อพระพุทธรูปในพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้รับ พระกรุณาธิคุณจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิเทียนส่องใจเพื่อคนไข้โรคลมชัก ได้รับการถวายประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเขตในสังกัดกรุงเทพมหานคร จากนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับการถวายโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะแม่ดีเด่นของเขตลาดพร้าว เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้รับการถวายรางวัลเพชรสยาม สาขาพัฒนาสังคม ด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔