กลับเข้าใช้แบบ Desktop/Laptop คลิกที่นี่

ไม่เพียงแต่องค์กรต่าง ๆ ภายในประเทศที่เล็งเห็นถึงความศรัทธา และความมุ่งมั่นในปณิธานที่ท่านได้ตั้งไว้เพื่อยังประโยชน์สูงสุดให้แก่พระพุทธศาสนา และเพื่อนมนุษย์ หากยังรวมถึงการยอมรับและศรัทธาจากสถาบันต่าง ๆ ในระดับสากลอีกด้วย

พระเดชพระคุณพระอาจารย์ใหญ่ ฯ ได้รับการถวายการประกาศเกียรติคุณในฐานะพระภิกษุณีฝ่ายมหายานดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ในพิธีมอบรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา ณ หอประชุมสหประชาชาติ ในปีเดียวกัน 
ท่านได้รับการถวายรางวัลผู้เผยแผ่พระธรรมเชิงบูรณาการแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Dharmic Integrator of the Southeast Asian Regional Award 2007) ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย 
ได้รับนิมนต์ร่วมแสดงปาฐกถาในการประชุมนานาชาติ The 1st International Congress of Buddhist Women’s Role in the Sangha: Bhiksuni Vinaya and Ordination Lineages ณ มหาวิทยาลัยฮัมเบิร์ก เมืองฮัมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี และ 
ได้รับการยกย่องบูชาในฐานะพระบรมครูโดยชาวอินเดียในพิธี คุรุ พูร์นิมา (Guru Poornima) ณ เมืองเชนไน ประเทศอินเดีย